Bookmark and Share    
 

Vedtægter

§ 1
GRÆNSEKORENE er en kreds af DANSKE FOLKEKOR og består af kor i Sønderjylland.
 
§ 2
Det er kredsens formål:
a. at fremme og støtte interessen for én- og flerstemmig korsang i området
b. at styrke forbindelsen mellem korene ved afholdelse af stævner og kurser
c. at bidrage til, at sangere og korledere kan dygtiggøre sig
d. at animere til og medvirke ved oprettelse af nye kor.
 
§ 3
Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen.
 
Adgang til kredsens generalforsamling med tale- og stemmeret har de ordinære kormedlemmer, samt de personlige medlemmer.
 
Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 6, kan indsendes af hele kor eller enkelte medlemmer, og skal være for- manden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 
Den årlige generalforsamling afholdes i februar, normalt den første lørdag i måneden og indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers varsel og med angivelse af dagsorden, der bl.a. skal omfatte:
 
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Musikudvalgets beretning
4. Kassererens beretning
5. Beretning fra korene
6. Indkomne forslag - herunder vedtægtsændringer
7. Valg af (se også § 5):
    a. 3 bestyrelsesmedlemmer
    b. 2 bestyrelsessuppleanter
    c. 2 revisorer
    d. Fanebærer
    Meddelelse af valg af 3 musikudvalgsmedlemmer
8. Fremtiden
9. Eventuelt
 
Alle afgørelser træffes ved kvalificeret flertal.
 
§ 4
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af formanden efter bestyrelsens beslutning, eller når to kor fremsætter ønske herom.
 
§ 5
Kredsen ledes af en bestyrelse, der består af 9 medlemmer.
 
Heraf vælges 6 på generalforsamlingen. Disse vælges for 2 år, således at der efter tur afgår 3 hvert år.
 
3 medlemmer vælges separat af korlederne og udgør foreningens musikudvalg. Valget er for 2 år, og der afgår 2 i lige år og 1 i ulige år. Valget foretages før eller i forbindelse med generalforsamlingen og meddeles på denne.
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.
 
Bestyrelsen leder det daglige arbejde i GRÆNSEKORENE efter retningslinjer givet af generalforsamlingen. Bestyrelsen kan tage initiativ til - og udarbejde planer for forskellige aktiviteter.
 
Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden. Der holdes møde, når et af medlemmerne ønsker det - dog mindst fire gange årligt.
 
Bestyrelsen sørger for, og er ansvarlig for alle praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med stævner, kurser o.l.
 
I forbindelse med stævner, kurser o.l., kan der nedsættes udvalg.
Stævne-/kursusudvalg skal altid have mindst 1 medlem valgt på generalforsamlingen og 1 musikudvalgsmedlem.
 
§ 6
Bestyrelsen indbyder mindst en gang årligt til et arrangement for kredsens korledere.
Indholdet sammensættes af korlederne selv og evt. bestyrelsen.
(Her kan korledernes bestyrelsesrepræsentant evt. vælges).
 
§ 7
Kredsen opløses, når der intet korarbejde finder sted i kredsens område, eller når det vedtages ved simpelt flertal på 2 på hinanden følgende lovligt indvarslede generalforsamlinger, hvor opløsning er et punkt på dagsordenen. I tilfælde af kredsens opløsning følges de for DANSKE FOLKEKOR gældende regler.
 
Vedtaget på generalforsamlingen den 29. februar 1992
(med senere ændringer i bl.a. §§ 3 og 5).